ಕಿಂಕಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ದಂಪತಿಗಳು ಸಮುದ್ರತೀರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಮಯವಾದ ಫಕ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ