ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬೂಟಿ ಜಿಎಫ್ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ