ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ದೊಡ್ಡ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೇಬ್