ಸ್ಲಟ್ ವೈಟ್ ಪಟ್ ಮತ್ತು ಪುಸಿ ಗ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದು ನೀವು ನೋಡಲು