ನನ್ನ ಸ್ಲಟ್ಪಿಗ್ ತನ್ನ ಮಾದಕ ಕತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾದ ಕತ್ತೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ