ನನ್ನ ಕೊಳಕಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೆಲ್ಗಾ ತನ್ನ ಕೂದಲುಳ್ಳ ಪುಸಿ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ