ಕಪ್ಪು ಬುಲ್ ಕೋಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಿಳಿ ಪತ್ನಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನೆಕ್ಕಿದಳು