ಇಬ್ಬರು ಹಾಟ್ ಬೇಬ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಫ್‌ಎಂ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ