ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮಿಲ್ಫ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಯಸ್ಕರ ಮೋಜಿನ ಧ್ರುವ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ