ಪ್ರೆಟಿ ದುಂಡುಮುಖದ ಎಬೊನಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ನನ್ನ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಹೀರುತ್ತಿದೆ