ಒಡ್ಡಿದ ಫಾಗೋಟ್ ಪರ್ವರ್ಟ್ ಸ್ಲಟ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ವೀಡ್ ಶೂಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಟ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ಸ್ ಲಿಕ್ಸ್ ಕಮ್